فرآیند کشف مخاطب هدفمند از بازدیدکنندگاه وبسایت

اینفوگرافیک زیر به معرفی چند راه کارآمد در تولید مشتری راغب و فرآیند آشکارسازی و کشف آنها از بازدید کنندگان ناشناس وبسایت پرداخته است:

فرآیند کشف مخاطب هدفمند از بازدید کنندگاه وبسایت

Share This: